Moppen | Jantje Moppen | Het Is Les Aarderijkskunde En Jantje Is Niet Aan Het Op Letten

Het is les aarderijkskunde en jantje is nie aant op letten de meester tegen jantje: Jantje waar ligt bordeaux zegt jantje tegen de meester: links boven aan in mijn vaders wijn kelderleuke teksten
Leuke moppen
leuke teksten raadsels
sms teksten